Skip to main content

Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaars (VvE) voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben.

Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een VvE vergadert minimaal één keer per jaar, heeft een collectieve (opstal)verzekering, pleegt structureel onderhoud en spaart voor toekomstig groot onderhoud. De VvE heeft bovendien een bestuur(der) die de lopende zaken beheert.

Een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen. Alleen een actieve VvE zorgt voor een structureel goed onderhouden appartementencomplex. Een actieve VvE zorgt voor regelmatig onderhoud en voorkomt zo verwaarlozing, te hoge kosten en ingrijpen door de overheid c.q. de gemeente.

Wat is een slapende VvE?

Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd aan gemeenschappelijke delen van het complex, dan spreekt men van een slapende Vereniging van Eigenaars.

Wanneer ben ik lid van een VvE?

Als eigenaar van een appartement bent u op basis van de wet automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars.

Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen?

Nee, dit is niet mogelijk. Op het moment dat u een appartement koopt bent u van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaars. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

Wat is appartementsrecht?

Als u een appartement koopt, koopt u in feite het recht op een deel van het complex. Dit heet een appartementsrecht. Naast gebruik van uw eigen appartement heeft u recht op gebruik van gemeenschappelijke onderdelen van het complex. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin.

De verhoudingen, regels, rechten en plichten die van toepassing zijn op de leden van de VvE, zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Dit document heeft u van uw notaris ontvangen bij de aankoop van uw appartement. Vaak is er ook sprake van een huishoudelijk reglement. Dit stuk krijgt u van de makelaar of de notaris, maar in ieder geval van de bestuurder.

Wat is een splitsingsakte?

In de splitsingsakte staan de verhoudingen, regels, rechten en plichten die van toepassing zijn op de leden van de VvE. De splitsingsakte is samengevat een omschrijving van het appartementencomplex,  de afzonderlijke appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten..

De splitsingsakte vormt samen met de bepalingen van het Burgelijk Wetboek aangaande het appartementsrecht het juridische fundament van de VvE. Deze akte is door de notaris opgesteld bij de oprichting van de VvE. In de splitsingsakte staat omschreven wat gemeenschappelijke en wat privé-gedeelten zijn en welk aandeel uw appartementsrecht heeft in de VvE. In de meeste gevallen is dit aandeel gebaseerd op de grootte van het appartementsrecht. Hieraan gekoppeld zijn meestal de stemverhouding en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Dus meestal geldt: hoe groter het appartement, hoe groter uw stem en uw aandeel in de kosten.

Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

U ontvangt een splitsingsakte van de notaris u bij aankoop van uw appartement. Blijft de notaris in gebreke, dan kunt u hem hier op aanspreken of de splitsingsakte opvragen bij het Kadaster.

Wat is een modelreglement?

In het modelreglement c.q. splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement kan iedere VvE zelf opstellen en is een nuttige aanvulling op de splitsingsakte. In het huishoudelijk reglement staan regels van ‘huishoudelijke’ aard. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vastleggen van de kleurstelling van zonneschermen, regels over huisdieren, gebruik van de gemeenschappelijke ruimten enz. Deze regels mogen echter niet in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het modelreglement.

Wat is een kascommissie?

De kascommissie voert de controle over de financiële uitgave van de Vereniging van Eigenaars.

Wat is een meerjarenonderhoudsplan?

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een document/planning dat het te verwachten onderhoud en vervanging over een langere periode inzichtelijk te maakt. Uit een MJOP is door de VvE te herleiden welke onderhoudswerkzaamheden er op termijn plaats gaan vinden, welke kosten er te verwachten zijn en dus ook welke reserveringen aan er gemaakt moeten worden. U heeft met een goed MJOP dus snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.

Moet een VvE zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet van het Ministerie van Economische Zaken in werking getreden. Het Handelsregister wordt dé basisregistratie van alle ondernemingen en overige rechtspersonen in Nederland. Een VvE is een rechtspersoon, en is daarom verplicht om zich in te schrijven bij de KvK.

Naast de gegevens van de VvE worden ook de gegevens van de bestuurder(s) opgenomen. Het is namelijk ook verplicht alle bestuurders in te schrijven. Naast het inschrijven van de bestuurder(s) is het ook mogelijk een gevolmachtigde in te schrijven, bijvoorbeeld de beheerder.

Is een collectieve opstalverzekering verplicht?

Ja, een collectieve verzekering als een gezamenlijke opstalverzekering is wettelijk verplicht. Hiermee zijn de gemeenschappelijke delen van de VvE gedekt tegen schade. Bovendien is het goedkoper dan individueel verzekeringen.

Hoe vaak moet een VvE vergaderen?

Een VvE vergadert minimaal één keer per jaar.

Waaruit bestaat de maandelijkse VvE bijdrage?

De maandelijkse VvE bijdrage is ten behoeve van uw eigen VvE. De bijdrage komt binnen op de eigen rekening van de VvE. De maandelijkse VvE bijdrage zijn opgebouwd uit verschillende bedragen. Een deel bestaat uit de lopende uitgaven van de Vereniging van Eigenaars. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld reparaties, collectieve verzekering(en) en energiekosten. Een ander deel zijn reserveringen voor toekomstig (groot) onderhoud.

Mag ik mijn appartement verhuren?

Ja, u mag uw appartement conform het modelreglement verhuren. Alvorens de huurders uw appartement betrekken dient u ervoor zorg te dragen dat het bestuur een ondertekende verklaring van uw huurders ontvangt dat zij de bepalingen van het modelreglement en eventuele huishoudelijk reglement alsmede eventuele regels uit het BW artikel 5:128 lid 1 (voor zover van toepassing) zullen naleven.

Ik heb overlast van mijn buren, wat moet ik doen?

Ongeacht of u woonachtig bent binnen een VvE is het raadzaam in eerste instantie op een gemoedelijke wijze uw buren te laten weten dat u ergens overlast van ervaart. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Afhankelijk van de aard van de overlast en de overeengekomen afspraken binnen uw VvE kan het bestuur u van dienst zijn.