Skip to main content

Financieel administratief beheer:
Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden:

 1. Het opstellen en beschikbaar stellen van de jaarstukken van het complex over het afgelopen boekjaar.
 2. Het verrichten van financiële handelingen. Te denken aan o.a.: het opstellen van de Jaarlijks servicekosten afrekenen en het versturen van de jaarlijkse huuraanpassingen/prijsindexeringen conform huurovereenkomst.
 3. Het opstellen van een conceptbegroting van kosten en opbrengsten met een voorstel voor de per vastgestelde periode (veelal per maand) verschuldigde huur, servicekosten en eventuele extra bijdrage(n).
 4. Het incasseren en administreren van de door de huurders verschuldigde periodieke (veelal per maand)
  huur, servicekosten en eventuele extra bijdrage(n). Voor betaling van de bijdrage(n) kan gebruik worden gemaakt van automatische incassoservice.
 5. Het signaleren en bewaken van eventuele optredende achterstanden in de betaling van deze bijdrage(n) en het laten voeren van een incassoprocedure in geval van het uitblijven van betaling(en) door huurder; na instemming hiermee door de Opdrachtgever.
 6. Het namens de Opdrachtgever ten laste van de bankrekening(en) van de Opdrachtgever controleren, betaalbaar stellen en betalen van alle facturen, die betrekking hebben op het object.
 7. Het voeren van de volledige dagelijkse financiële administratie van het object inclusief het beheren van de afzonderlijke (op naam van de Opdrachtgever gestelde) bankrekening(en).
 8. Het bewaken van expiratie- en prolongatiedata van huurovereenkomsten, bankgaranties e.d.
 9. Het verzorgen van de correspondentie namens de Opdrachtgever met betrekking tot het administratief beheer.
 10. De administratie wordt in ieder geval ook in papieren bewaard. De termijn van bewaring bedraagt tenminste 7 jaar.

Commercieel beheer:
Op gebied van commercieel beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 1. Het bijhouden van een register van huurders.
 2. Het eenmaal per kalenderjaar organiseren, convoceren en bijwonen van een huurdersoverleg.
 3. Het vervaardigen en verzenden van de notulen van het huurdersoverleg.
 4. Het vervaardigen van een besluiten- en actiepuntenlijst op basis van de notulen.
 5. Het (doen) uitvoeren van de besluiten van het huurdersoverleg, voor zover deze vallen onder de het overeengekomen beheer.
 6. Het verzekeren en verzekerd houden van het object.
 7. Het behandelen en begeleiden van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de Opdrachtgever gesloten verzekering(en) vallen. Indien verzekeraar(s) een bedrag uitkeert voor de behandeling van een schadeaangelegenheid aan het object, zal dit bedrag ten gunste zijn van de Beheerder. Uitsluitend indien Beheerder de volledige afhandeling heeft verricht. Zo niet, zal het uitgekeerde bedrag in onderling overleg worden verdeeld op basis van de door beide partijen bestede uren.
 8. De Opdrachtgever adviseren omtrent het opstellen, wijzigen en handhaven van het huishoudelijk reglement.
 9. Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen uit de huurovereenkomst en het huishoudelijk regelement.
 10. De Opdrachtgever en de huurders toegang geven tot het online portaal. Dit biedt de Opdrachtgever en de huurders de mogelijkheid tot 24-uurs inzage in de belangrijke stukken en de financiële administratie van het object.
 11. Het up to date brengen/ houden van de gegevens van het object en de huurders.
 12. Het verzorgen van correspondentie, welke uit het overeengekomen beheer kunnen voortvloeien.
 13. Het in eerste aanleg bemiddelen bij geschillen tussen Opdrachtgever en huurder of huurders onderling.
 14. Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever naar derden, welke uit het overeengekomen beheer kan voortvloeien.
 15. De Opdrachtgever adviseren en ondersteunen aangaande het object, huurprijzen en verhuurmarketing.
 16. Voeren van onderhandelingen met (kandidaat) huurders.
 17. Het opleveren van het gehuurde bij einde overeenkomst en het ter beschikking stellen van het gehuurde aan de nieuwe huurder.
 18. Sleutelbeheer t.b.v. gemeenschappelijke gedeelten. De Opdrachtgever dient de Beheerder (desgewenst) in het bezit te stellen van een complete set sleutels welke zijn voorzien van een label waaruit kan worden afgelezen op welke deur(en) betreffende sleutel past. Indien nodig, zal ook een tekening met daarop aangegeven de sleutelnummers door de Opdrachtgever aan de Beheerder worden overlegd.

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer:
Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden:

 1. Het in behandeling nemen, opdracht geven en afhandelen van noodzakelijke reparaties die verband houden met het ‘’klein’’ dagelijks onderhoud tot een met de Opdrachtgever vast te stellen bedrag.
 2. Het 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn in geval van spoedeisende onderhoudsklachten.
 3. Het registreren van storingen en dagelijks onderhoud en het regelmatig informeren van de Opdrachtgever.
 4. Het opvragen en adviseren aangaande onderhoudsovereenkomsten en het vervolgens afsluiten van deze overeenkomsten.
 5. Het (drie)jaarlijks toetsen van de afgesloten onderhoudsovereenkomsten.
 6. De Opdrachtgever kan (desgewenst) gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik maken van de mantelovereenkomsten die zijn aangegaan met verschillende service- en onderhoudsbedrijven.
 7. Het voeren van correspondentie over technische aangelegenheden.

Planmatig en groot technisch en bouwkundig beheer:
Onder planmatig en groot onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen wordt verstaan die werkzaamheden, die voortkomen uit periodieke inspecties, welke vooraf zijn omschreven en begroot in het meerjarenonderhoudsplan. Het betreft hier onderhoud, herstel en/of vervanging die op grond van het einde van de technische en/of economische levensduur uitvoering behoeft. Deze activiteiten hebben als doel het gebouw in zodanige goede staat te houden of te brengen, dat het geheel functioneert overeenkomstig de doelstelling van de Opdrachtgever.

 1. Het minimaal eenmaal per jaar technisch inspecteren van het gebouw.
 2. Het inventariseren van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor het volgende begrotingsjaar incl. het maken van een werkomschrijving.
 3. Het opvragen van offertes voor uit te voeren planmatig en groot onderhoud en het opmaken van een offertevergelijking.
 4. Het adviseren ten aanzien van uit te voeren planmatig en groot onderhoud (bij voorkeur op basis van een meerjarenonderhoudsplan) en vervolgens het uitbesteden van dit onderhoud op basis van besluitvorming door de Opdrachtgever.
 5. Het begeleiden van de werkzaamheden, het informeren van de huurders en het toezichthouden op de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Het ter plaatsen controleren en opleveren van uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de werkomschrijving en ontvangen facturen.

Financieel beheer

Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden.

Commercieel beheer

Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Technisch beheer

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden.

Compleet beheer

Op gebied van beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Als de standaard pakketten niet volledig aan uw wensen voldoen, kunnen we een maatwerk pakket samenstellen. Op basis van de individuele wensen wordt een pakket samengesteld. We stellen een offerte op waarin de wensen duidelijk zijn weergegeven, zodat u niet te veel betaalt voor diensten die u wilt gebruiken.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over Vastgoed Beheer. Dan kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen. U kunt ons tevens bereiken op het telefoon nummer: +31(0)73-6896228

Bent u geïnteresseerd in beleggen in vastgoed, dan kan Armada Vastgoedbeheer u ook van dienst zijn. Onze vastgoedinvesteerders kopen beleggingspanden uit de markt of van executieveilingen, maar ook nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten over beleggen in vastgoed of een gratis adviesgesprek plannen, neem dan contact met ons op.

Offerte aanvraag Vastgoedbeheer