Skip to main content

Financieel beheer
Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden:

 1. Het opstellen en verspreiden van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar. Dit omvat een balans (hierin zijn de bezittingen en schulden van de VvE opgenomen) en een exploitatieoverzicht (met daarin de uitgaven, inkomsten en het resultaat over het afgelopen boekjaar).
 2. Het verrichten van financiële handelingen indien de vergadering van eigenaars hiertoe besluit. Te denken aan o.a.: het afrekenen van het exploitatieresultaat en/of het factureren en incasseren van een extra bijdrage aan de individuele appartementseigenaars ten behoeve van bijvoorbeeld uit te voeren grootonderhoudswerkzaamheden.
 3. Het opstellen van een conceptbegroting van kosten en opbrengsten met een voorstel voor de per vastgestelde periode (veelal per maand) verschuldigde voorschotbijdrage en eventuele extra bijdrage(n) op basis van de splitsingsakte, welke op de vergadering van eigenaars ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
 4. Het incasseren en administreren van de door de leden verschuldigde periodieke (veelal per maand) voorschotbijdragen en eventuele extra bijdrage(n). Voor betaling van de bijdrage(n) kan gebruik worden gemaakt van automatische incassoservice.
 5. Het signaleren en bewaken van eventuele optredende achterstanden in de betaling van deze bijdrage(n) en het laten voeren van een incassoprocedure in geval van het uitblijven van betaling(en) door eigenaar; na instemming hiermee door het door de vergadering van eigenaars aangestelde bestuur.
 6. Het namens de VvE ten laste van de bankrekening(en) van de VvE controleren, betaalbaar stellen en betalen van alle facturen, die betrekking hebben op alle gemeenschappelijke schulden en kosten.
 7. Het voeren van de volledige dagelijkse financiële administratie van de VvE inclusief het beheren van de afzonderlijke (op naam van de VvE gestelde) bankrekening(en).
 8. Het ten behoeve van een notaris opstellen van de bestuursverklaring voor appartementen die in eigendom worden overgedragen.
 9. Het jaarlijks geven van inzage in en toelichting op de financiële administratie aan de door de vergadering van eigenaars aangestelde kascommissie.
 10. Het jaarlijks afrekenen van de collectieve kosten van elektra-, water- en stookkosten.
 11. Het verzorgen van de correspondentie namens de VvE met betrekking tot het administratief beheer.
 12. De administratie wordt in ieder geval ook in papieren bewaard. De termijn van bewaring bedraagt tenminste 7 jaar.

Bestuurlijk beheer
Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 1. Het bijhouden van een register van eigenaars.
 2. Het eenmaal per kalenderjaar organiseren, convoceren en bijwonen van een algemene ledenvergadering. Ingeval de VvE op de eerste vergadering niet door voldoende stemmen wordt vertegenwoordigd, wordt overeenkomstig de splitsingsakte een vervangende algemene ledenvergadering gehouden.
 3. Het vervaardigen en verzenden van de notulen van de ledenvergadering.
 4. Het vervaardigen van een besluiten- en actiepuntenlijst op basis van de notulen.
 5. Het (doen) uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, voor zover deze vallen onder het overeengekomen beheer.
 6. Het eenmaal per kalenderjaar bijwonen van een bestuurs- en/of commissievergadering.
 7. Het verzekeren en verzekerd houden van de gezamenlijke eigendommen, zoals omschreven in de splitsingsakte .
 8. Het behandelen en begeleiden van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de VvE gesloten verzekering(en) vallen. Indien verzekeraar(s) een bedrag uitkeert voor de behandeling van een schadeaangelegenheid aan de VvE, zal dit bedrag ten gunste zijn van de Beheerder. Uitsluitend indien Beheerder de volledige afhandeling heeft verricht. Zo niet, zal het uitgekeerde bedrag in onderling overleg worden verdeeld op basis van de door beide partijen bestede uren.
 9. De VvE adviseren omtrent het opstellen, wijzigen en handhaven van het huishoudelijk reglement. Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen uit het regelement van splitsing, het huishoudelijk regelement en op besluiten van de algemene ledenvergadering.
 10. Het verstrekken van informatie aan appartementseigenaren over het appartementsrecht.
 11. De leden van de VvE toegang geven tot het online VvE portaal van de vereniging. Dit biedt de leden en het bestuur de mogelijkheid tot 24-uurs inzage in de belangrijke stukken en de financiële administratie van de vereniging.
 12. Het up to date brengen/ houden van de gegevens van de VvE in het register van de Kamer van Koophandel.
 13. Het verzorgen van correspondentie van de VvE, welke uit het overeengekomen beheer kunnen voortvloeien.
 14. Het in eerste aanleg bemiddelen bij geschillen tussen de VvE en een individuele eigenaar van een appartementsrecht.
 15. Vertegenwoordiging van de VvE naar derden, welke uit het overeengekomen beheer kan voortvloeien.
 16. Sleutelbeheer t.b.v. gemeenschappelijke gedeelten. De VvE dient de Beheerder (desgewenst) in het bezit te stellen van een complete set sleutels welke zijn voorzien van een label waaruit kan worden afgelezen op welke deur(en) betreffende sleutel past. Indien nodig, zal ook een tekening met daarop aangegeven de sleutelnummers door de VvE aan de Beheerder worden overlegd.

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer:
Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden:

 1. Het in behandeling nemen, opdracht geven en afhandelen van noodzakelijke reparaties die verband houden met het ‘’klein’’ dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen tot een door de ledenvergadering vast te stellen bedrag.
 2. Het 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn in geval van spoedeisende onderhoudsklachten.
 3. Het registreren van storingen en dagelijks onderhoud en het (indien aanwezig) regelmatig informeren van de aanwezige technische contactpersonen binnen de VvE.
 4. Het opvragen en adviseren aangaande onderhoudsovereenkomsten voor de gemeenschappelijke voorzieningen van de gebouwen en het vervolgens afsluiten van deze overeenkomsten.
 5. Het (drie)jaarlijks toetsen van de afgesloten onderhoudsovereenkomsten.
 6. De VvE kan (desgewenst) gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik maken van de mantelovereenkomsten die zijn aangegaan met verschillende service- en onderhoudsbedrijven.
 7. Het voeren van correspondentie over technische aangelegenheden.

Planmatig en groot technisch en bouwkundig beheer:
Onder planmatig en groot onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen wordt verstaan die werkzaamheden, die voortkomen uit periodieke inspecties, welke vooraf zijn omschreven en begroot in het meerjarenonderhoudsplan. Het betreft hier onderhoud, herstel en/of vervanging die op grond van het einde van de technische en/of economische levensduur uitvoering behoeft. Deze activiteiten hebben als doel het gebouw in zodanige goede staat te houden of te brengen, dat het geheel functioneert overeenkomstig de doelstelling van de vereniging.

 1. Het minimaal eenmaal per jaar technisch inspecteren van het gebouw.
 2. Het inventariseren van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor het volgende begrotingsjaar incl. het maken van een werkomschrijving.
 3. Het opvragen van offertes voor uit te voeren planmatig en groot onderhoud en het opmaken van een offertevergelijking.
 4. Het adviseren ten aanzien van uit te voeren planmatig en groot onderhoud (bij voorkeur op basis van een door de ledenvergadering goedgekeurd meerjarenonderhoudsplan) en vervolgens het uitbesteden van dit onderhoud op basis van besluitvorming door de ledenvergadering.
 5. Het begeleiden van de werkzaamheden, het informeren van de bewoners en het toezichthouden op de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Het ter plaatsen controleren en opleveren van uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de werkomschrijving en ontvangen facturen.

Financieel beheer

Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden.

Bestuurlijk beheer

Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Technisch beheer

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden.

Compleet beheer

Op gebied van beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Als de standaard pakketten niet volledig aan uw wensen voldoen, kunnen we een maatwerk pakket samenstellen. Op basis van de individuele wensen wordt een pakket samengesteld. We stellen een offerte op waarin de wensen duidelijk zijn weergegeven, zodat u niet te veel betaalt voor diensten die u wilt gebruiken.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over VvE beheer. Dan kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen. U kunt ons tevens bereiken op het telefoon nummer: +31(0)73-6896228

Offerte aanvraag VvE Beheer